Friday, February 17, 2012

மென்மனச் சிட்டுக்குருவி


கொத்தி கொத்தி உண்ணும்
சிட்டுக்குருவியின்
பெரும்பசியோடு
உன் நினைவுகளைக் கொறிக்கிறேன்

கொறிக்க கொறிக்க கூடுகிறது
உன் நினைவின் பசி..

--------------


கொத்தி கொத்தி உண்ணும்
சிட்டுக்குருவியின்
பெரும்பசியொத்தது
உன் நினைவு தானியங்களைக்
கொத்தி தின்னும்
என் மென்மனச் சிட்டுக்குருவியும்

No comments: